Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor IsoFlex B.V.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN IsoFlex B.V.

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden van IsoFlex B.V. (hierna: de “Verkoopvoorwaarden”) wordt verstaan onder:

Diensten: alle werkzaamheden en te verlenen diensten, al dan niet verband houdende met de Producten, die onderwerp zijn van een Overeenkomst; Garantieperiode: een periode van 12 maanden gerekend vanaf de dag van levering voor wat betreft elektrocomponenten en bewegende delen van de Producten zoals loopwielen, vloergeleiding, openers en scharnieren en een periode van 24 maanden gerekend vanaf de dag van levering voor wat betreft alle overige (onderdelen van de) Producten; IsoFlex: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IsoFlex B.V., statutair gevestigd en kantoor houdende te (1234 AB) Plaatsnaam aan de Innovatiestraat 5; Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie IsoFlex een Overeenkomst aangaat; Order: de opdracht van Opdrachtgever aan IsoFlex tot het leveren van een Product of Dienst; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen IsoFlex en Opdrachtgever tot stand komt betreffende de levering door IsoFlex van Producten of Diensten aan Opdrachtgever, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst; Prestatie: de door IsoFlex te leveren Producten en Diensten; Producten: alle zaken en gebruiksrechten op die zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

1. Aanbiedingen en het tot stand komen van Overeenkomsten

1.1. Iedere aanbieding en prijsopgave van IsoFlex is vrijblijvend. 1.2. Als Opdrachtgever aan IsoFlex gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag IsoFlex uitgaan van de juistheid daarvan en zal zij de aanbieding hierop baseren. 1.3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat IsoFlex een Order schriftelijk aanvaardt of uitvoering geeft aan een Order. 1.4. Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, is IsoFlex gerechtigd alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Wijzigingen en aanvullingen

2.1. Afwijkingen van of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk door IsoFlex zijn bevestigd. De wijziging of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst. 2.2. Van meer- dan wel minderwerk kan alleen sprake zijn voor zover IsoFlex werkzaamheden dient uit te voeren die afwijken van de IsoFlex opdrachtbevestiging of de tekening. IsoFlex zal deze afwijkende werkzaamheden doorberekenen als zijnde meerwerk. Bij minderwerk zal de prijs voor de Prestatie naar rato worden verlaagd.

3. Tekeningen, ontwerpen, enz.

3.1. Alle bij de aanbieding door IsoFlex verstrekte prijsopgaven, software, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, specificaties, alsmede alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid. Op deze stukken behoudt IsoFlex, voor zover van toepassing, de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom. 3.2. De stukken blijven, ook na het plaatsen van een Order, eigendom van IsoFlex. Vorenbedoelde stukken zijn slechts bindend voor zover dit schriftelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. 3.3. Opdrachtgever mag aanbiedingen, tekeningen, modellen, ontwerpen, specificaties, software en dergelijke niet aan derden ter hand stellen, tonen, bekendmaken of op andere wijze doen gebruiken dan bij de uitvoering van een Overeenkomst is toegestaan.

4. Prijzen

4.1. Alle door IsoFlex genoemde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege, kosten voor vervoer, verzekering, montage, inbedrijfstelling en andere kosten en zijn gebaseerd op levering af fabriek conform Incoterms 2020. 4.2. Als zich na de datum van een aanbieding of Order prijsverhogende omstandigheden voordoen, zoals maar niet beperkt tot verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, vrachtkosten, assurantiepremies, wisselkoersen en belastingen, mag IsoFlex deze verhogingen aan Opdrachtgever doorberekenen.

5. Betaling

5.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook, door overmaking van het factuurbedrag naar een door IsoFlex aan te wijzen bankrekening. 5.2. IsoFlex heeft steeds het recht om van Opdrachtgever een passende zekerheid te eisen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. 5.3. Als Opdrachtgever niet binnen de in 5.1 bedoelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft IsoFlex zonder nadere ingebrekestelling het recht de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening. 5.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die IsoFlex maakt als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 350. 5.5. IsoFlex heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. IsoFlex kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IsoFlex kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 5.6. IsoFlex heeft het recht om te allen tijde zekerheid te verlangen voor het voldoen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever.

6. Levertijd, levering en risico

6.1. De opgegeven levertijden gaan in op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, mits alle gegevens die IsoFlex voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft in haar bezit zijn. 6.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de Prestatie door IsoFlex bestelde materialen. 6.3. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Prestatie wordt vertraagd door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van IsoFlex onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet kan worden verlangd. 6.4. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek conform Incoterms 2020. 6.5. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten gereed zijn voor levering en aan Opdrachtgever dit conform de Overeenkomst wordt medegedeeld. 6.6. Als IsoFlex voor transport van de Producten zorgdraagt, bepaalt zij het transport. Het transport geschiedt voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever draagt het risico voor beschadiging of verlies van de Producten tijdens het transport.

7. Oplevering en aanvaarding

7.1. De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd op het moment van levering, tenzij partijen een procedure voor goedkeuring van de Prestatie zijn overeengekomen. 7.2. Als een procedure voor goedkeuring is overeengekomen, wordt de Prestatie als opgeleverd beschouwd op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk aan IsoFlex heeft bericht dat hij de Prestatie goedkeurt. 7.3. Opdrachtgever mag wegens kleine gebreken de goedkeuring van de Prestatie niet onthouden. 7.4. Als een procedure voor goedkeuring is overeengekomen, moet Opdrachtgever gebreken die redelijkerwijs niet bij de procedure hadden kunnen worden ontdekt binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan IsoFlex melden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Prestatie te hebben goedgekeurd.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van de Producten gaat pas op Opdrachtgever over als hij al hetgeen hij op grond van enige Overeenkomst aan IsoFlex verschuldigd is, heeft voldaan. 8.2. Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag hij de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. 8.3. Opdrachtgever is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van IsoFlex te bewaren. 8.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht IsoFlex zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 8.5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan IsoFlex.

9. Intellectuele eigendom

9.1. IsoFlex behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 9.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het product van de Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door IsoFlex verstrekte materialen, software, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en de door haar gebruikte werkwijze te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan enige derde ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IsoFlex.

10. Aansprakbaarheid en vrijwaring

10.1. De aansprakelijkheid van IsoFlex is beperkt tot nakoming van de in artikel 7 (Oplevering en aanvaarding) omschreven garantieverplichting. 10.2. IsoFlex is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 10.3. Aansprakelijkheid van IsoFlex voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 10.4. De aansprakelijkheid van IsoFlex is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van IsoFlex wordt uitbetaald. 10.5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IsoFlex beperkt tot tweemaal het factuurbedrag voor de betreffende Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 10.6. Opdrachtgever vrijwaart IsoFlex voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door IsoFlex geleverde Producten en/of materialen, behoudens als en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Producten en/of materialen.

11. Overmacht

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van IsoFlex. 11.2. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht voortduurt. Als de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12. Ontbinding

12.1. IsoFlex heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, als: a. Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst; b. Opdrachtgever failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; c. Het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; d. Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf. 12.2. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 12.1, is hij verplicht IsoFlex schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 12.3. Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet ontbinden voor zover nakoming blijvend onmogelijk is of tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden voortduurt.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IsoFlex partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 13.2. Geschillen tussen IsoFlex en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaatsnaam], tenzij partijen gezamenlijk besluiten het geschil aan arbitrage te onderwerpen. 13.3. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

14. Geheimhouding

14.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 14.2. Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie van IsoFlex alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of verplichtingen uit enige Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van overdracht aan een rechtsopvolger krachtens een reorganisatie of overdracht van de onderneming van de betreffende partij.

16. Wijzigingen en aanvullingen

16.1. Wijzigingen en aanvullingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

17. Communicatie

17.1. Alle mededelingen en kennisgevingen in verband met de Overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan en worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan als zij zijn verstuurd per aangetekende post, per koerier, per e-mail met leesbevestiging of per fax.

Dit zijn de algemene voorwaarden van IsoFlex die van toepassing zijn op haar overeenkomsten. Het is belangrijk dat partijen zich bewust zijn van de inhoud en implicaties van deze voorwaarden voordat ze een overeenkomst aangaan. Raadpleeg bij twijfel altijd een juridisch professional om ervoor te zorgen dat de voorwaarden aan uw specifieke situatie voldoen.

Wilt u meer weten over onze deuroplossingen?

Neem contact op

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.